Từ khóa: Tiêu chuẩn ISO 9001

Lịch Sử Phát Triển Tiêu Chuẩn ISO 9001

Lịch sử phát triển Tiêu chuẩn ISO 9001 1. Khái niệm và vai trò của Tiêu chuẩn ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Vai trò của nó trong quản lý chất lượng là gì? Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến trên toàn cầu. Nó đặt....

Hiệu quả từ việc áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 9001 của tỉnh Lạng Sơn

Hiệu quả từ việc áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 9001 của tỉnh Lạng Sơn- Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất....

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000: Những điều doanh nghiệp cần nắm bắt khi áp dụng

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên, nâng cao sự thỏa....