Cam kết và vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000

Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 bằng cách:

 1. Đảm bảo chính sách an toàn thực phẩm và các mục tiêu của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức;
 2. Đảm bảo việc tích hợp các yêu cầu Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm vào quá trình kinh doanh của tổ chức;
 3. Đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm
 4. Truyền đạt để toàn bộ tổ chức biết về tầm quan trọng của việc quản lý an toàn thực phẩm có hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 và các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm;
 5. Đảm bảo rằng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 được đánh giá và duy trì để đạt được kết quả đã định;
 6. Định hướng và hỗ trợ cung cấp hiệu quả hệ thống an quản lý;
 7. Thúc đẩy cải tiến liên tục,
 8. Hỗ trợ các vai trò quản lý có liên quan khác chứng tỏ vai trò lãnh đạo của họ như được áp dụng ở nơi có trách nhiệm.

Chính sách an toàn thực phẩm trong ISO 22000

Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, áp dụng và duy trì chính sách an toàn thực phẩm:

 1. Thích hợp với mục đích và hoàn cảnh của tổ chức;
 2. Đưa ra khung để xây dựng và xem xét các mục tiêu của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 ;
 3. Bao gồm cam kết đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm có thể áp dụng được kể cả các yêu
 4. Cầu về an toàn thực phẩm đã thỏa thuận với khách hàng;
 5. Giải quyết truyền thông nội bộ và bên ngoài;
 6. Bao gồm cam kết cải tiến liên tục Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm;
 7. Giải quyết nhu cầu để đảm bảo năng lực liên quan đến an toàn thực phẩm.

Truyền đạt chính sách an toàn thực phẩm

Chính sách an toàn thực phẩm phải:

 1. Sẵn có và được duy trì dưới dạng thông tin được lập thành văn bản;
 2. Được truyền thông, thấu hiểu và được áp dụng ở mọi cấp trong tổ chức;
 3. Sẵn có cho các bên quan tâm, khi thích hợp.

Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan được xác định, truyền thông và thấu hiểu trong tổ chức.

Lãnh đạo cao nhất phải xác định trách nhiệm và quyền hạn để:

 1. Đảm bảo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này;
 2. Báo cáo hiệu quả Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 đến lãnh đạo cao nhất;
 3. Chỉ định nhóm an toàn thực phẩm và trưởng nhóm an toàn thực phẩm;
 4. Cử người có trách nhiệm và quyền hạn xác định để bắt đầu và lập văn bản.

Trưởng nhóm an toàn thực phẩm phải có trách nhiệm:

 1. Đảm bảo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm được thiết lập, áp dụng, duy trì và cập nhật;
 2. Quản lý nhóm và tổ chức hoạt động của nhóm an toàn thực phẩm;
 3. Đảm bảo việc đào tạo và năng lực đối với nhóm an toàn thực phẩm (xem 7.2);
 4. Báo cáo với lãnh đạo cao nhất về hiệu quả và tính phù hợp của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm.

Tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 cho người được chỉ định.

VIETNAMCERT - TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Hãy liên hệ ngay với VIETNAM CERT để được cấp chứng nhận ISO cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường cạnh tranh trên thị trường!

4.8/5 - (523 bình chọn)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *